Описание:

Професионалните съвети и насоки в книгата ще улеснят работата Ви, ще помогнат на всеки, който има желание да се учи и да използва интерактивна дъска – директори и учители, а защо не и ученици:

 • Как да използвате интерактивна бяла дъска в обучението? От къде да започнете?
 • Как да се научите да използвате бързо и лесно инструментите за работа с нея?
 • Търсите отговорите на най-често задаваните въпроси за работа с интерактивна бяла дъска?
 • Как да бъдете добре организиран професионалист, интерактивен и гъвкав, отворен за промени и нови идеи, с готовност за планиране.

Автори:

 • Ангел Ангелов
 • Галина Момчева-Гърдева
 • Таня Сребрева

Съдържание:

 • Из­пол­з­ва­не на ин­те­рак­тив­ни­те дъс­ки в обу­че­ни­е­то
 • Ком­п­ю­тър­на гра­мот­ност и раз­ви­тие на уме­ния за ра­бо­та с ин­те­рак­тив­на дъс­ка
 • Чес­то из­пол­з­ва­ни ин­с­т­ру­мен­ти, тех­ни­ки и приложениe – пи­сал­ка, маркер, гу­ма
 • Съз­да­ва­не и мо­ди­фи­ци­ра­не на фи­гу­ри
 • Ра­бо­та с текст. До­ба­вя­не и ре­дак­ти­ра­не на изоб­ра­же­ния. Съх­ра­ня­ва­не на фай­ло­ве
 • Ин­с­т­ру­мен­ти на ра­бот­на­та площ – лу­па, тай­мер, пер­гел, ли­ния
 • Ра­бо­та със стра­ни­ци – до­ба­вя­не, из­т­ри­ва­не и дуб­ли­ра­не на стра­ни­ци. Фон
 • Ани­ми­ра­не на стра­ни­ци
 • Работа със звук и ви­део
 • Тек­с­то­ви фай­ло­ве, пре­зен­та­ции, пре­но­си­ми фор­ма­ти за до­ку­мен­ти
 • Спо­де­ля­не на ра­бот­на­та площ с от­да­ле­че­ни пот­ре­би­те­ли
 • Соф­ту­ер, под­хо­дящ при про­ек­т­но-ба­зи­ра­но обу­че­ние
 • Соф­ту­ер, под­хо­дящ за упот­ре­ба по учеб­ни пред­ме­ти
ISBN/ISSN

978-954-9619-61-4

Формат

Kнижно тяло, формат A5

Брой страници

128

Производител

РААБЕ България