• English
 • Български
 • Subcribe to Our RSS Feed

Практически семинари

Условия и записване

Практическите семинари и обучения на Иновации и консултиране  са базирани на научна и учебно-методическа литература, както и на иновативни практики и доказан опит на наши и международни партньори и колеги от образователната общност. Системата за повишаване на квалификация е в постоянен режим на развитие и е насочена към бъдещето. Цените и условията, по които се провеждат практическите семинари са тези, предлагани от РААБЕ България.

 

Предлагани теми

 • Предучилищен етап
  • Методически решения за интеграция на образователни ресурси в учебния процес
  • Методически насоки за използване на интерактивни играчки в детската градина
  • Изготвяне на електронно портфолио на педагогическият специалист – учителско портфолио
  • Разработване на учителски блог
  • Използване на интерактивни техники за екипна работа
  • Мултимедийни образователни технологии за постигане на ефективен учебен процес
  • Методически решения и разработване на дидактични упражнения за интеграция на интерактивна дъска в учебния процес
  • Създаване на компютърен комикс за развиване на комуникативно-речеви умения у децата
  • Създаване на 3D сюжетни реализация за развиване на комуникативно-речеви умения у децата
  • Работа с MS PowerPoint:
   • базови умения – Модул 1
   • за напреднали – Модул 2
  • Работа с MS Woord:
   • базови умения – Модул 1
   • за напреднали – Модул 2
  • Работа с MS Excel:
   • базови умения – Модул 1
   • за напреднали – Модул 2
  • Обработка на снимки и изображения
  • Работа със звукова и видео информация

 

 • Начален училищен етап
  • Методически решения за интеграция на образователни ресурси в учебния процес
  • Методически насоки за използване на интерактивни играчки в начален етап  на българското образование
  • Изготвяне на електронно портфолио на педагогическият специалист – учителско портфолио
  • Изготвяне на електронно ученическо портфолио
  • Разработване на учителски блог
  • Използване на интерактивни техники за екипна работа
  • Мултимедийни образователни технологии за постигане на ефективен учебен процес
  • Методически решения и разработване на дидактични упражнения за интеграция на интерактивна дъска в учебния процес
  • Създаване на компютърен комикс за развиване на комуникативно-речеви умения у учениците
  • Създаване на 3D сюжетни реализация за развиване на комуникативно-речеви умения у учениците
  • Работа с MS PowerPoint:
   • базови умения – Модул 1
   • за напреднали – Модул 2
  • Работа с MS Woord:
   • базови умения – Модул 1
   • за напреднали – Модул 2
  • Работа с MS Excel:
   • базови умения – Модул 1
   • за напреднали – Модул 2
  • Обработка на снимки и изображения
  • Работа със звукова и видео информация
  • Проектно-ориентирано обучение при интегриране на технологии в началното училище
  • Формиране на дигитални умения у учениците 1 – 2 клас
  • Формиране на дигитални умения у учениците 3 – 4 клас
  • Софтуерни и хардуерни решения за обучение на деца със специални образователни потребности
  • Визуално програмиране на базата на KODU – проектно-базирани решения за начален и прогимназиален етап
  • Визуално програмиране със Scratch – проектo-базирано обучение в начален етап
  • Създаване на компютърни игри със Scratch/BYOB/Scratch 2.0

 

 • Прогимназиален и гимназиален етап
  • Разработване на приложения за мобилни устройства.
  • Използване на интерактивни техники за екипна работа
  • Мултимедийни образователни технологии за постигане на ефективен учебен процес
  • Нелинейни презентации – MS Power Point, Prezi, PowToon и др.
  • Методически решения и разработване на дидактични упражнения за интеграция на интерактивна дъска в учебния процес
  • Методи и методология на интерактивното обучение
  • Проектният метод в обучението – модел за ефективно взаимодействие между учител и ученик
  • Практически курс за работа с интерактивна дъска
  • Разработване и използване на ресурси за електронно съдържание
  • Интернет-базирани платформи за електронно и дистанционно обучение
  • Компютърни терминални решения – работа с „HP Classroom Manager“
  • Софтуерни и хардуерни решения за обучение на деца със специални образователни потребности
  • Визуално програмиране на базата на KODU – проектно-базирани решения за начален и прогимназиален етап
  • Визуално програмиране със Scratch – проектo-базирано обучение в начален етап
  • Създаване на компютърни игри със Scratch/BYOB/Scratch 2.0
  • Обработка и интеграция на аудио и видео ресурси в учебния процес
  • Методически и практически насоки за обучение по web дизайн
  • Проектиране, създаване и оценяване на свободни образователни ресурси
  • Колажи и колажни техники
  • Един компютър много мишки
  • Методически решения за интеграция на образователни ресурси в учебния процес
  • Изготвяне на електронно портфолио на педагогическият специалист – учителско портфолио
  • Изготвяне на електронно ученическо портфолио
  • Разработване на учителски блог
  • Мултимедийни образователни технологии за постигане на ефективен учебен процес
  • Създаване на компютърен комикс
  • Създаване на 3D сюжетни реализация
  • Работа с MS PowerPoint:
   • базови умения – Модул 1
   • за напреднали – Модул 2
  • Работа с MS Woord:
   • базови умения – Модул 1
   • за напреднали – Модул 2
  • Работа с MS Excel:
   • базови умения – Модул 1
   • за напреднали – Модул 2
  • Компютърна анимация на базата на Adobe Flash
  • Компютърна графика на базата на:
   • Adobe Photoshop, Gimp, Corel Photo-Paint и др.
   • Adobe Illustrator, Corel Draw и др.
   • 3ds Max, Maya, Zbrush и др.

 

 • Други
  • Конфликтите в училище-произход, характеристики, методи за решаване.
  • Разпознаване и превенция на гнева и агресията в училище. Форми и методи за превенция и противодействие.
  • Ефективните комуникации в училище – условие за пълноценно педагогическо общуване.
  • Формиране и развитие на социални умения и стилове на поведение у учениците.
  • Формиране на ключови компетентности като инструмент за личностно и социално развитие.
  • Формиране на умения за общуване чрез използване на игрови методи и техники.
  • Учене чрез сътрудничество – стратегия за формиране на социални умения у учениците.
  • Формиране на умения за общуване чрез използване на игрови методи и техники.
  • Ефективно управление на емоциите. Саморефлексия и разбиране на „другия“.
  • Превенция на проявите на тормоз между учениците в училище.
  • Изграждане на ефективна училищна среда.
  • Методи и подходи за решаване на конфликтни ситуации в училище.
  • Механизми за ефективно сътрудничество между учители и родители при обучение в мултикултурен клас.
  • Учене чрез сътрудничество – условие за повишаване на мотивацията, личните резултати и чувството за успех.
  • Проектният метод в обучението – модел за ефективно взаимодействие между учител и ученик.
  • Как да напишем проект? Управление на цикъла на проекта.